Aktuality

Trutnovský biochar vyrobený ze stabilizovaného čistírenského kalu – certifikovaná pomocná půdní látka vyjmutá z katalogu odpadů

Biochar produkovaný pyrolýzní jednotkou na ČOV Bohuslavice – Trutnov, jedinou svého druhu v České republice, zkolaudovanou 22. října 2021, byl certifikován jako pomocná půdní látka Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále ÚKZÚZ) dne 7. března 2022. Komerční název biocharu je Karbofert T1. (odkaz na certifikaci: https://eagri.cz/public/app/eagriapp2/RHPub/Detail?guid=788acc00-815b-4b5e-af82-015d5f165f10). V rámci certifikace byla prokázaná nezávadnost pro životní prostředí, splnění legislativních požadavků a přidaná hodnota pro půdu a rostliny. Současná kapacita jednotky je cca 2 800 tun odvodněného čistírenského kalu, což odpovídá přibližně 378 tunám biocharu za rok. Současně provozovatel požádal místně příslušný krajský úřad o vyjmutí produkovaného biocharu z katalogu odpadů. Trutnovský biochar představuje produkt, nikoliv odpad, což dokazuje i certifikace ÚKZÚZ. Na základě výše zmíněného dokumentu, místního šetření a splnění legislativních povinností vyplývající ze zákona o odpadech 541/2021 Sb. byl dne 4. července 2022 Trutnovský biochar vyjmut krajským úřadem Královéhradeckého kraje z katalogu odpadů. Trutnovský biochar plní legislativní požadavky stanovené v České republice, zásady cirkulární ekonomie a jeho použití v zemědělství/krajinářství jako látky zvyšující zádrž vody i nutrietů v současné době nic nebrání.


Na 30. konferenci KALY A ODPADY 2022. konané dne 15. – 16. června 2022, Brno – hotel Fontána (
www.czwa.cz), budou prezentovány přednášky, na jejichž vzniku se podíleli zástupci asociace:

  • Pohořelý M. a kol.“ Pyrolýza jako efektivní řešení odstraňování organických mikropolutantů z čistírenských kalů
  • Chvojka T., Kos M.: Solární sušárna odvodněných čistírenských kalů na ČOV Mariánské Lázně


Na 14. bienální konferenci CzWA VODA 2021, která proběhla 22.-24.9. 2021 přednesl Ing. Kos z SMP CZ a.s. přednášku na téma „HOSPODAŘENÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY JAKO PŘÍSPĚVEK K DOSAŽENÍ CÍLŮ UHLÍKOVÉ NEUTRALITY“. Představil uhlíkově negativní technologii pro čistírenské kaly kombinující solární sušení a pyrolýzu s minimální uhlíkovou stopou. Solárně sušené kaly jsou zpracovány pyrolýzou, přičemž odpadní teplo je přiváděno zpět do solární sušárny. Předností této technologie je skutečnost, že díky použití solární sušárny je z hlediska spotřeby tepla zcela nezávislá na dodávce externího tepla.


V časopisu Sovak č. 7-8/2021 byl publikován článek autorského kolektivu Jaroslav Fuka, Miroslav Kos, Michael Pohořelý nazvaný Sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov – první výsledky zkušebního provozu, ve kterém jsou uvedeny dosavadní zkušenosti se zkušebním provozem jednotky na termické zpracování čistírenského kalu umístěné na ČOV Trutnov. Článek se nachází v sekci Propagace.  Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s převzala od dodavatele HST Hydrosystémy s.r.o. v září roku 2020 do zkušebního provozu technologickou linku na termické zpracování čistírenského kalu zahrnující nízkoteplotní sušárnu a pyrolýzní jednotku. Projekt „ČOV Trutnov – Bohuslavice – kalová koncovka“ je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
Technologická linka (sušárna ELIQUO + pyrolyzér PYREG) zabezpečuje zpracování 3700 t odvodněného kalu ročně na biochar. Způsobilé výdaje činí 58,3 mil. Kč. Projekt zabezpečí likvidací organických mikropolutantů v kalech a zároveň sekvestrací uhlíku do stabilní formy významně přispěje ke snížení uhlíkové stopy a ochraně životního prostředí. Zařízení je prvním svého druhu v České republice. What are you waiting for? If plinko game online everyone can make money and do it without any problems!