Možnosti členství a členové

V asociaci CPGA jsou rozlišeny dvě formy členství, a to řádné a přidružené. V obou případech je pro vstup do asociace nutno vyplnit písemnou žádost mající předepsaný formát a zaslat ji představenstvu na adresu asociace, které o jejím přijetí musí rozhodnout nadpoloviční většinou všech členů.

Řádný člen má pravomoc účastnit se valného shromáždění asociace, volit a zastupující zmocněná fyzická osoba může být volena do všech orgánů asociace.

Přidružený člen se může shromáždění asociace účastnit také, při volbě členů orgánů asociace má však jen poradní hlas, který může být brán v potaz před každým hlasováním řádnými členy. Přidružený člen nicméně může být volen do orgánů asociace s výjimkou představenstva.

Obě skupiny členů mají právo na výhody vyplývající z členství, ať už jde o přístup k neveřejným informacím publikovaných asociací či jejími členy, zvýhodněné podmínky účasti na akcích pořádaných asociací apod.

V současnosti má asociace tyto členy:

Řádní členové:

Akademická sféra: